به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز، قیمت محصولات ممکن است متغیر باشد.